SMART CHICAGO IS MOVING!!!

Good News!!! The Smart Chicago team is moving and now will be co-located with the City Digital Team at UI Labs. As such, our individual emails will be changing to:

Kyla Williams           kyla.williams@uilabs.org

Sonja Marziano       sonja.marziano@uilabs.org

Denise Linn               denise.riedl@uilabs.org

Leslie Durr                 leslie.durr@uilabs.org

Our new mailing address is 1415 N. Cherry Avenue Chicago, IL 60642 and general phone number is 312.281.6900.

Please check our website at www.smartchicagocollaborative.org or follow us on twitter @smartchicago for more updates.

We appreciate your patience during this time of transition.

Home page – Learn

Learn Read more »

Digital skills training has been an important part of the Chicago technology landscape for many years. A comprehensive strategy for digital excellence was laid out in the 2007 report, “The City that NetWorks: Transforming Society and Economy Through Digital Excellence“.

Hundreds of professionals have labored in dozens of programs across the city, doing the daily work of teaching residents how to take part in the digital revolution to use the Internetget jobs, and participate in civic life.

Connect Chicago has information on many different ways to gain digital skills:

Conoce más Lee más »

El entrenamiento en informática ha sido una parte importante del panorama tecnológico de Chicago durante muchos años. En el informe de 2007, “The City that NetWorks: Transforming Society and Economy Through Digital Excellence” (La ciudad que se conecta: transformación de la sociedad y economía a través de la excelencia informática), se presentó una estrategia integral para la excelencia informática.

Cientos de profesionales han trabajado en una gran cantidad de programas en la ciudad, enseñando diariamente a los residentes cómo formar parte de la revolución informática para usar el Internet, conseguir trabajos y participar en la vida cívica

Connect Chicago cuenta con información sobre muchas diferentes maneras de recibir entrenamiento en informática:

Nauka Czytaj więcej »

Szkolenia z umiejętności informatycznych od wielu lat stanowią ważny element krajobrazu technicznego Chicago. W roku 2007 naszkicowano wszechstronną strategię doskonalenia sprawności informatycznej, “Miasto w Sieci: (The City that NetWorks): Transformacja społeczna i gospodarcza dzięki cyber-umiejętnościom“.

Setki fachowców od dawna intensywnie pracują w ramach dziesiątków programów na terenie miasta, i codziennie wtajemniczają naszych mieszkańców w arkana udziału w rewolucji informatycznej, korzystania z Internetu, znajdowania pracy i szerszego udziału w życiu zbiorowości.

Connect Chicago służy informacją o rozmaitych metodach nabywania cyber-umiejętności:

学习 – 阅读详细信息

多年来,数字技能培训一直是芝加哥技术领域的一个重要部分。在 2007 年题为“网络城市:通过数字技术卓越进行社会和经济变革”(The City that NetWorks: Transforming Society and Economy Through Digital Excellence) 报告中提出了一套旨在促进数字技术卓越的综合性策略。

有数百名专业人员在芝加哥市的数十个相关计划中辛勤耕耘。他们的日常工作就是辅导居民如何参与这场数字革命,以便使用互联网、找工作以及参与市民生活。

Connect Chicago 所拥有的大量信息能够告诉您获得数字技能的诸多不同方法:

  • 社区培训:遍布城市各地的社区技术中心提供数十个相关计划
  • 在线课程:注册数字技能培训,并按照自己适应的进度来学习
  • 在线培训图书馆:您是培训师?您可以随意浏览并下载各种课程,以便在您所在的场所使用
  • CyberNavigators:该长期计划在 45 个图书馆场所提供现场帮助
  • 数字技能动议:在 30 个场所提供密集的现场培训

Home page – About

About Read more »

Connect Chicago is a loose network of more than 250 places in the city where internet and computer access, digital skills training, and online learning resources are available—for free.

The work of these people in librariescollegescommunity centersworkforce development centers, and public housing help create a vibrant culture of learning, making Chicago more globally competitive and an all-around better place to live and work.

Connect Chicago is here to help all Chicago residents get connected— no matter where you are in the city, on the skills continuum, or in this universe of access and training providers.

Acerca de nosotros Lee más »

Connect Chicago es una red descentralizada de más de 250 establecimientos en la ciudad en los que el acceso a Internet y a computadoras, el entrenamiento en informática y los recursos de aprendizaje por Internet se encuentran disponibles de forma gratuita.

El trabajo de estas personas en las bibliotecas, los colegios comunitarios, los centros comunitarios, los centros de desarrollo para el trabajador y las urbanizaciones ayuda a crear una cultura dinámica de aprendizaje, haciendo que Chicago sea más competitivo a nivel mundial y sobretodo un mejor lugar para vivir y trabajar.

Connect Chicago está aquí para ayudar a todos los residentes de Chicago a conectarse; sin importar en qué parte de la ciudad estés, en qué nivel estén tus habilidades o en dónde te encuentres en este universo de proveedores de acceso y entrenamiento.

Informacia Czytaj wiecej »

Connect Chicago to luźna sieć ponad 250 ośrodków na terenie miasta, świadczących dostęp do komputerów, szkoleń informatycznych, szlifowania cyber-umiejętności oraz sieciowych zasobów dydaktycznych—bez żadnych opłat.

Praca tych ludzi – w bibliotekachuczelniachośrodkach osiedlowychośrodkach kształcenia zawodowego, sprzyja tworzeniu pulsującej kultury samokształceniowej, dzięki której Chicago zyskuje globalną konkurencyjność – i atrakcyjność jako miejsce pracy i osiedlenia.

Rolą Connect Chicago jest świadczenie pomocy wszystkim mieszkańcom miasta w zapewnianiu dostępu – bez względu na Twój rejon miasta, posiadane spektrum umiejętności, czy pozycję wśród zespołów zapewniających innym dostęp sieciowy i cyber-szkolenia.

关于我们 – 阅读详细信息

Connect Chicago 是一个松散的服务网络,由芝加哥市内超过 250 家提供互联网和电脑使用、数字技能培训以及在线学习资源的场所组成,且以上所有服务均为免费。

我们的工作人员在图书馆、大学、社区中心、劳动力发展中心以及公共住宅行业工作。在他们的努力下,芝加哥形成了一种生机勃勃的学习文化,使芝加哥更具整体竞争力,同时也变成了一个在各方面都更加适合生活和工作的地方。

Connect Chicago 致力于帮助所有芝加哥居民获得持续的技能服务,或者进入这个由众多网络接入和培训提供商组成的体系,不论您在这座城市的哪个地方。